Dokumenty

Ogólne Warunki Handlowe

Do pobrania: tekst OWH w formacie PDF 

Sekcja 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej jako: „OWH”) stanowią podstawę prawną wszystkich umów:

– kupna;
– kupna i dostawy;
– kupna, dostawy i montażu;

zawieranych przez firmę SAWO Zakład Produkcyjno-Usługowy Stanisław Michalik, ul. Brzezińska 57, 95-020 Bedoń Wieś, NIP: 728-025-66-19 (dalej: „SAWO” lub „Sprzedawca”).


§ 2. W niniejszych OWH „Potencjalny Nabywca” oznacza podmiot wyrażający zainteresowanie ofertą, „Nabywca” oznacza podmiot kupujący towar od SAWO, „Towar” stanowi rzecz będącą przedmiotem sprzedaży, zaś „Strony” to łącznie Potencjalny Nabywca/Nabywca i SAWO.


§ 3.1. Ustalenia pomiędzy SAWO a Nabywcą, których treść stanowi uzupełnienie lub zmianę niniejszych OWH muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.


§ 3.2. Za „formę pisemną” uważa się także korespondencję elektroniczną, której treść została wyraźnie zaaprobowana przez strony.


§ 4. Niniejsze OWH są dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy: www.sawo.com.pl


§ 5. SAWO zastrzega sobie prawo do zmian treści OWH, a zmienione OWH mają zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych po opublikowaniu zaktualizowanej treści OWH na stronie wymienionej w § 4. niniejszej sekcji.

Sekcja 2. Prezentacja ofert i zawieranie umów

§ 1. Żadne informacje handlowe mające charakter reklamowy i/lub marketingowy bez względu na formę nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


§ 2.1. Oferty sporządzane są przez SAWO na podstawie wniosków formułowanych pisemnie (także w formie elektronicznej) przez Potencjalnych Nabywców, którzy ponoszą odpowiedzialność za kompletność i poprawność przekazanych danych stanowiących podstawę sporządzenia oferty.


§ 2.2. W przypadku stwierdzenia przez SAWO braków w otrzymanym wniosku, przedstawiciel SAWO zwróci się do Potencjalnego Nabywcy z prośbą o dokonanie niezbędnych uzupełnień.


§ 2.3. Każda oferta otrzymuje indywidualny numer identyfikacyjny, którego Strony zobowiązane są używać podczas wymiany korespondencji.


§ 3.1. Tylko kompletne wnioski o ofertę, to znaczy zawierające wszystkie niezbędne dla SAWO dane, mogą być podstawą do sporządzenia oferty przez SAWO.


§ 3.2. W razie niedokonania przez Potencjalnego Nabywcę wymaganych uzupełnień jego wniosek traktuje się jako niebyły.


§ 4.1. SAWO dokłada wszelkich starań by przedstawić Potencjalnemu Nabywcy ofertę w czasie do 7 dni roboczych.


§ 4.2. Poprzez „dni robocze” należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


§ 4.3. Czas sporządzenia oferty może się wydłużyć w uzasadnionych przypadkach, na przykład w razie znacznego stopnia jej złożoności.


§ 5.1. SAWO przesyła Potencjalnemu Nabywcy ofertę w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej).


§ 5.2. Oferta jest wiążąca przez liczbę dni kalendarzowych wskazanych na ofercie licząc od dnia, w którym została ona wysłana drogą elektroniczną przez przedstawiciela SAWO na podany przez Potencjalnego Nabywcę adres poczty elektronicznej.


§ 5.3. Jeśli Potencjalny Nabywca nie zareaguje na ofertę i nie będzie odpowiadać na próby nawiązania z nim kontaktu, SAWO uzna, że Potencjalny Nabywca nie jest ofertą zainteresowany.


§ 6.1. W razie zaistnienia po stronie Potencjalnego Nabywcy woli zakupienia oferowanego mu towaru bądź towarów, Nabywca zobowiązany jest do wpłaty zaliczki co jest tożsame z zawarciem umowy kupna-sprzedaży, jeśli zaliczka poprzedzona jest ostatecznie ustaloną ceną w formie zaakceptowanej oferty, zamówienia lub porozumienia pomiędzy stronami. Wysokość zaliczki to 40% wartości przedmiotu zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.


§ 6.2. Zapłaty należy dokonać w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze w terminie zgodnym z fakturą.


§ 6.3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.


§ 6.4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia wart jest poniżej 6.000,00 zł netto (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100), Sprzedawca może zwrócić się do Nabywcy o zapłatę 100% wartości przedmiotu zamówienia w miejsce zaliczki wynoszącej 40%.


§ 6.5. Jeśli Nabywca zapłacił zaliczkę, to pozostała do zapłaty należność musi zostać zapłacona nie później niż na 3 dni robocze przed datą planowanego zrealizowania przedmiotu zamówienia.


§ 6.6. Warunkiem realizacji przez SAWO przedmiotu zamówienia jest terminowe uregulowanie przez Nabywcę wszystkich należności wobec SAWO, a konsekwencje niedochowania tego obowiązku przez Nabywcę ponosi Nabywca.


§ 6.7. Opóźnienie w zapłacie upoważnia Sprzedawcę do naliczenia odsetek ustawowych i wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia do czasu uregulowania wszystkich należności przez Nabywcę.

Sekcja 3. Ceny i płatności

§ 1. Wszystkie ceny są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT.


§ 2. Kwota należnego podatku VAT znajduje się w podsumowaniu danej wyceny.


§ 3. Oferty zawierają informacje odnośnie do tego co jest ujęte w danej cenie, to znaczy co jest ceną towaru, dostawy lub dostawy z montażem realizowanym przez SAWO.


§ 4. Ceny podawane w ofertach są wiążące dla SAWO tylko przez czas oznaczony w ofercie bez uszczerbku dla postanowień zawartych w § 5. niniejszej sekcji.


§ 5. W przypadku projektów konstrukcji wiat wymagających statycznego sprawdzenia materiałów podana w ofercie cena może ulec zmianie w wyniku takiego sprawdzenia, w przypadku stwierdzenia przez SAWO konieczności zmodyfikowania konstrukcji.


§ 6.1. SAWO zastrzega sobie prawo do odpowiedniego zwiększenia ceny w przypadku dokonania przez Nabywcę istotnych zmian w projekcie po jego uprzedniej akceptacji.


§ 6.2. Jako „istotne zmiany” należy rozumieć takie, które wymagają zaangażowania pracy projektanta w wymiarze powyżej dwóch godzin i/lub powodują konieczność zastosowania droższych materiałów konstrukcyjnych i/lub powodują konieczność zastosowania większej ilości materiałów konstrukcyjnych.


§ 7.1. Rezygnacja przez Nabywcę z realizacji przedmiotu zamówienia po zapłaceniu przez niego zaliczki skutkuje jej przepadkiem na rzecz Sprzedawcy.


§ 7.2. Rezygnacja przez Nabywcę z realizacji przedmiotu zamówienia po zapłaceniu przez niego całkowitej ceny skutkuje jej przepadkiem na rzecz Sprzedawcy.


§ 7.3. Nieodebranie Towaru przez Nabywcę nie anuluje zobowiązań finansowych Nabywcy wobec Sprzedawcy.

Sekcja 4. Terminy realizacji

§ 1. Terminy realizacji podane w niniejszej sekcji nie mają charakteru wiążącego, ponieważ precyzyjne ich ustalenie jest niemożliwe z uwagi na charakter procesu wytwórczego, zagadnienia technologiczne oraz zależność SAWO od innych podmiotów stanowiących części składowe łańcucha dostaw i produkcji.


§ 2. Terminy realizacji mogą ulec zmianie na skutek działania siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od SAWO.


§ 3. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Nabywcy o wszelkich zmianach w terminach realizacji.


§ 4. Dokonanie przez Nabywcę wpłaty zaliczki na poczet realizacji przedmiotu zamówienia (lub całej należności w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w Sekcji 2. § 6.4.) oznacza zawarcie umowy i nadanie biegu terminom realizacji.


§ 5.1. W przypadku wiat i zadaszeń Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zaliczki sporządza na podstawie uprzednio przedstawionej oferty tzw. rysunki handlowe (uproszczone rysunki techniczne), które przesyłane są Nabywcy do akceptacji.


§ 5.2. Nabywca akceptuje rysunki handlowe lub zgłasza do nich uwagi uwzględniając treść § 6.1. i § 6.2. w Sekcji 3.


§ 5.3. Zaakceptowanie przez Nabywcę rysunków handlowych jest tożsame ze zleceniem produkcji towaru/towarów.


§ 5.4. Proces produkcji w przypadku wiat i zadaszeń trwa około 49 dni (7 tygodni).


§ 6.1. W przypadku stojaków rowerowych, piętrowych stojaków rowerowych, rowerowych stacji naprawczych oraz palet metalowych termin realizacji zamówienia wynosi od 21 do 28 dni (od 3 do 4 tygodni), w zależności od skali i skomplikowania zamówienia.


§ 6.2. W przypadku pozostałych towarów terminy realizacji zamówień ustalane są indywidualnie przez Strony.

Sekcja 5. Odbiór, dostawa, montaż towaru

§ 1. Przedmiot zamówienia może zostać zrealizowany przez SAWO w następujący sposób: a) poprzez wydanie Towaru Nabywcy w zakładzie produkcyjnym Sprzedawcy, co odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy; b) poprzez wysłanie towaru Nabywcy za pośrednictwem przedsiębiorstwa transportowego lub transportem własnym; c) poprzez zmontowanie Towaru przez Sprzedawcę w miejscu wskazanym przez Nabywcę i uzgodnionym ze Sprzedawcą, o ile Towar należy do kategorii wymagającej montażu (np. wiata).


§ 2. Z chwilą wydania Towaru przedsiębiorstwu transportowemu w celu dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Nabywcę Sprzedawca przestaje odpowiadać za wszelkie uszkodzenia Towaru powstałe w transporcie i rozładunku a za termin dostarczenia Towaru odpowiada Przewoźnik.


§ 3.1. Nabywca odpowiada za zapewnienie bezpiecznych warunków dojazdu do miejsca przeznaczenia dla pojazdów wielkogabarytowych, jeśli takowe będą użyte do transportu zakupionego przez niego Towaru.


§ 3.2. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Nabywcę o szczególnych wymaganiach dotyczących warunków przejazdu, które należy zapewnić by umożliwić przejazd.


§ 3.3. Jeśli Sprzedawca uchybi spoczywającemu na nim obowiązkowi powiadomienia Nabywcy o szczególnych wymaganiach dotyczących przejazdu, wówczas to Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak możliwości zrealizowania dostawy.


§ 4.1. W przypadku Towaru wymagającego zmontowania po dostarczeniu (np. wiata) Nabywca może przeprowadzić montaż samodzielnie, bądź powierzyć go stronie trzeciej.


§ 4.2. SAWO, w przypadku, gdy nie jest podmiotem przeprowadzającym montaż, nie ponosi odpowiedzialności za skutki przeprowadzenia montażu przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji.


§ 5. Nabywca odpowiada za możliwość przeprowadzenia sprawnego i bezpiecznego rozładunku Towaru w miejscu przeznaczenia, w tym za zapewnienie niezbędnego sprzętu i personelu do obsługi rozładunku.


§ 6.1. W przypadku gdy montaż ma zostać realizowany przez SAWO Nabywca zobowiązany jest odpowiednio przygotować miejsce montażu, w szczególności zapewnić bezpieczny przejazd, zniwelować uprzednio teren w miejscu montażu, umożliwić dostęp do odpowiednich przyłączy energii elektrycznej i zapewnić wszelką niezbędną pomoc by umożliwić montaż, zgodnie z ustaleniami między Stronami. Ponadto Nabywca zobowiązany jest przygotować fundamenty i zapewnić podnośnik (dźwig), jeśli tak ustaliły Strony.


§ 6.2. Nabywca ponosi odpowiedzialność za niemożność przeprowadzenia montażu i/lub przedłużenie czasu pracy ekipy montażowej, które powstały na skutek zaniechań i/lub błędów popełnionych przez Nabywcę bądź jego przedstawiciela.


§ 6.3. Sprzedawca upoważniony jest do obciążenia Nabywcy dodatkowymi kosztami, które powstały w sytuacjach wymienionych w § 6.2. niniejszej sekcji.


§ 6.4. SAWO nie odpowiada za wywóz ziemi, jeśli takowa pozostała w skutek ewentualnych wykopów w miejscu montażu.

Sekcja 6. Gwarancje i reklamacje

§ 1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości sprzedanych Towarów, w ramach której zobowiązuje się, wg własnej oceny i konsultując się z Nabywcą, do usunięcia wad fizycznych Towaru lub obniżenia jego ceny lub dostarczenia na własny koszt Towaru wolnego od wad, w zależności od tego które z tych działań będzie najbardziej racjonalne w ocenie Stron.


§ 2. Okres gwarancji jest różny dla poszczególnych elementów sprzedawanych Towarów, zgodnie z opisem zawartym w ofercie, a bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu, w którym Nabywca wejdzie w posiadanie Towaru.


§ 3. Reklamacja nie zostanie uznana, jeśli Nabywca w ciągu 3 dni od ujawnienia wad Towaru nie zgłosi ich Sprzedawcy na piśmie (za pisemną uznawana jest też forma elektroniczna).


§ 4. SAWO odpowiada jedynie za wady, które powstały w wyniku prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania Towaru oraz pod warunkiem należytego dbania o Towar i jego właściwej konserwacji, jeśli takowa jest wymagana.


§ 5. Reklamacja powinna zawierać opis ujawnionej wady i okoliczności jej ujawnienia, a ponadto Nabywca zobowiązany jest do udzielania SAWO wszelkiej pomocy celem umożliwienia prawidłowej oceny wady i osiągnięcia porozumienia Stron odnośnie do sposobu jej usunięcia.


§ 6. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę uszkodzeń i/lub ubytków powstałych według przypuszczeń Nabywcy podczas transportu, Nabywca zobowiązany jest zgłosić takowe realizującemu dostawę przedsiębiorstwu transportowemu, nawet jeśli opakowanie nie nosiło widocznych śladów uszkodzeń.


§ 7. Naturalne (użytkowe) zużycie Towaru nie jest podstawą do reklamacji.


§ 8. Niewielkie lub technicznie niemożliwe do uniknięcia odchylenia parametrów Towaru w kategoriach jakości, barwy, wymiarów etc. nie są podstawą do reklamacji.


§ 9. Kosztami poniesionymi przez SAWO na skutek nieuzasadnionych reklamacji będzie obciążany Nabywca.


§ 10. Koszty montażu i demontażu nie są objęte gwarancją.


§ 11. Nieautoryzowane przez SAWO modyfikacje, przeróbki, naprawy i inne ingerencje dokonywane w stosunku do Towaru powodują utratę gwarancji.


§ 12. SAWO udziela rękojmi za sprzedawane Towary przez okres 24 miesięcy (2 lata) od dnia wydania Towaru Nabywcy, pod warunkiem przysługiwania Nabywcy prawa do rękojmi na podstawie Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

Sekcja 7. Prawa własności przemysłowej

§ 1. Prawa do sporządzonych przez SAWO rysunków, projektów, modeli, planów etc., w szczególności prawa patentowe, autorskie i wynalazcze pozostają wyłączną własnością SAWO i bez zgody SAWO wyżej wymienione rysunki, projekty modele i plany nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim poza procesem rozpatrywania sporządzonej przez SAWO oferty.


§ 2. Potencjalny Nabywca/Nabywca gwarantuje, że przesłane przez niego rysunki, projekty, modele, plany etc. nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a w przypadku nieprawdziwości tej deklaracji Potencjalny Nabywca/Nabywca naprawi wszelkie szkody wyrządzone SAWO.

Sekcja 8. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

§ 1. Odpowiedzialność SAWO wobec Nabywcy i osób trzecich jest wyłączona w maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie.


§ 2. SAWO nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jeśli nastąpiło to na skutek działania siły wyższej, to znaczy zdarzeń niedających się przewidzieć w momencie zawarcia umowy, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, takich jak pandemia, wojna, zamieszki, strajki, pożary, klęski żywiołowe, przerwy w dostawach prądu i tym podobne zdarzenia powodujące niemożność wykonania umowy przez SAWO lub generujące koszt niewspółmiernie wysoki w stosunku do niedostarczonego Towaru.


§ 3.1. SAWO ponosi odpowiedzialność wobec Nabywcy i osób trzecich za ewentualne szkody wyrządzone na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.


§ 3.2. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność SAWO jest wyłączona, w szczególności dotyczy to odpowiedzialności za szkody pośrednie jak i prawa do domagania się przez Nabywcę zwrotu utraconych korzyści.


§ 4. SAWO nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Nabywcę obowiązku uzyskania jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń, ani nie doradza i nie udziela pomocy w ich uzyskaniu.


§ 5.1. Obowiązek upewnienia się, że zakupione przez Nabywcę Towary mogą być w określonych celach używane przez Nabywcę, jego klientów i osoby trzecie spoczywa wyłącznie na Nabywcy.


§ 5.2. SAWO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego używania Towaru sprzedanego przez SAWO.


§ 5.3. Nabywca ponosi wobec SAWO odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami przeciwko SAWO w związku ze szkodami, które te osoby trzecie poniosły używając w sposób nieprawidłowy Towarów, które zostały odsprzedane przez Nabywcę osobom trzecim wraz z zapewnieniem tych osób o przydatności Towarów do określonych celów, pomimo braku takiego zapewnienia ze strony SAWO.

Sekcja 9. Poufność i tajemnica handlowa

§ 1. Strony zobowiązane są traktować jako poufne wszelkie niedostępne publicznie informacje handlowe, techniczne, organizacyjne i operacyjne otrzymane od drugiej Strony i nie ujawniać ich podmiotom trzecim, o ile nie jest to niezbędne do rozpatrzenia oferty i/lub realizacji zamówienia.


§ 2. Nie stosuje się zobowiązania do zachowania poufności w następujących przypadkach: a) informacja poufna została upubliczniona w sposób inny, niż w wyniku naruszenia OWH; b) informacja poufna była wcześniej znana drugiej Stronie z innych źródeł, a Strona ta może ów fakt udowodnić ponad wszelką wątpliwość, zarówno co do źródła, jak i czasu pozyskania informacji poufnej; c) obowiązek ujawnienia informacji poufnej podmiotom trzecim wynika z przepisów prawa, przy czym Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wpłynięciu żądania ujawnienia informacji poufnej, chyba że takie powiadomienie stanowiłoby naruszenie prawa.


§ 3. Jeśli któraś ze Stron chce ujawnić informację poufną musi posiadać pisemną zgodę drugiej Strony, wraz z określeniem zakresu i przedmiotu udzielanej zgody.


§ 4. Obowiązek utrzymania w tajemnicy informacji poufnej ma charakter bezterminowy i nie wygasa po realizacji przedmiotu zamówienia bądź ustaniu stosunku prawnego między Stronami.

Sekcja 10. Dane osobowe

§ 1. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy przez Potencjalnego Nabywcę/Nabywcę mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę jedynie dla celów mających związek ze stosunkami prawnymi uregulowanymi OWH, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).


§ 2.1. Podanie przez Nabywcę danych osobowych przez Potencjalnego Nabywcę/Nabywcę jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy/realizacji przedmiotu zamówienia.


§ 2.2. Osoba, która podała swoje dane osobowe ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo do ich poprawiania.


§ 3. Dane osobowe otrzymane przez SAWO nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich otrzymania z mocy prawa.

Sekcja 11. Klauzula salwatoryjna

§ 1.1. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność z jakiegokolwiek powodu jakiegoś postanowienia OWH nie ma wpływu na pozostałe postanowienia OWH, które będą w pełni wiążące i skuteczne.


§ 1.2. Nieważne postanowienia będą zastąpione odpowiednimi przepisami polskiego prawa cywilnego.


§ 2.1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego przeprowadzenia negocjacji w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia OWH, jeśli będzie to niezbędne dla osiągnięcia założonego celu.


§ 2.2. Wynegocjowane postanowienie powinno w największym możliwym stopniu odpowiadać intencji zastępowanego postanowienia.

Sekcja 12. Postanowienia końcowe

§ 1. W przypadkach nieujętych w niniejszych OWH zastosowanie mają odnośne przepisy prawa polskiego, szczególnie Kodeksu Cywilnego.


§ 2. Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.sawo.com.pl, zaś zmiany w treści OWU wchodzą w życie z dniem opublikowania tamże OWH zawierających zmienioną treść.


§ 3. W przypadku sporów powstałych na tle OWH będą one rozstrzygane polubownie, zaś gdyby Strony nie mogły osiągnąć porozumienia, wówczas spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, co nie wyklucza jednak możliwości wniesienia przez Sprzedawcę pozwu do sądu właściwego dla siedziby Nabywcy.